10 meest gestelde vragen

KSD Campus Sint-Jan en KSD Campus Voorzienigheid behoren allebei tot de scholengroep Katholieke Scholen Diest (KSD). Binnen deze scholengroep zijn meerdere basis- en secundaire scholen actief. Hoewel we allemaal onder hetzelfde schoolbestuur opereren, doen we dit vanuit onze specifieke locatie en vanuit onze eigenheid.

Samen dragen we eenzelfde visie uit die we samenvatten als ‘talent in beweging’. Het talent van onze leerlingen is zonder meer ons uitgangspunt in alles wat het doen. We zetten ons met z’n allen in om al dat talent de beste kansen en aandacht te geven zodat het zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien

Inderdaad, KSD Campus Sint-Jan (Demerstraat) is de hoofdschool die zich op een campus in het midden van de stad bevindt. Hier kan je kind het volledige traject van een basisschool (2.5 - 12 jaar) afleggen.

KSD Kleuterschool Deurne (Jozef Sweygersstraat) is op een kleinschaligere locatie gelegen. Je kind kan er vanaf 2.5 jaar tot en met het het laatste kleuterklasje school lopen.

We streven naar een maximum van 22 leerlingen per klas. Dit getal houdt rekening met onze infrastructuur en de draagkracht van de leerkracht. We vinden het belangrijk dit maximum te respecteren omdat we onze leerlingen op die manier de aandacht kunnen schenken die we nodig achten om het beste uit onze leerlingen naar boven te halen.

De individualiteit van de leerling staat centraal in onze aanpak. We houden niet alleen rekening met de verschillen op het vlak van ontwikkeling maar ook op het vlak van sociale achtergrond en herkomst. Het is door deze verschillen te (h)erkennen, dat we onze zorg erop kunnen afstemmen en doelgericht kunnen inspelen op de noden die van kind tot kind verschillend zijn.

Deze verschillen ervaren wij als een verrijking. Ze bieden ons en onze kinderen de kans om op een constructieve manier met diversiteit om te gaan. Afhankelijk van wat het kind nodig heeft, bieden we extra ondersteuning of een extra uitdaging. Daarnaast geven we onze leerlingen de waarde mee om hun medeleerling te leren waarderen voor z’n anders zijn.

Uiteraard kan je kind na de kleuterklas in de Jozef Sweygersstraat (Deurne) doorstromen naar onze lagere school in de Peetersstraat. Een ander voordeel dat de scholengroep KSD biedt, is het ruime aanbod van studierichtingen van het secundair. 

Om de overgang tussen het kleuter- en lager onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen, voorzien we elk jaar enkele uitwisselingsmomenten waarop de kleuters wat tijd doorbrengen in het eerste leerjaar. Zo raken ze niet alleen vertrouwd met hun nieuwe klasomgeving maar ook met hun nieuwe juf/meester. Er lopen trouwens ook gemeenschappelijke projecten zoals de verkeersweek, de gedichtendag en het schoolfeest. Ook dat zijn ideale momenten voor onze kleuters om met de lagere school kennis te maken.

We vinden het belangrijk om onze leerlingen van jongs af aan vertrouwd te maken met hedendaagse technologie. We leven nu eenmaal in een hoogtechnologische samenleving en daar kan je als school je leerlingen maar beter op voorbereiden.

In elke klas zal je dan ook computers aantreffen. Leerlingen van het 6de leerjaar krijgen de kans om op regelmatige basis gebruik te maken van de technieklokalen van onze secundaire school waar ze zowel met de computer als elektromechanische toestellen aan de slag kunnen. Daarnaast beschikken we ook over een muzisch lokaal dat met heel veel materiaal is uitgerust.

Als katholieke school vinden we het belangrijk om een thema zoals ‘in relatie gaan met jezelf, anderen en God’ aan bod te laten komen. ‘Respect voor de andere’ is dan ook een waarde die we hoog in het vaandel dragen en die we in ons omgaan met de andere gestalte willen geven.

Gedurende het jaar maken we regelmatig tijd voor bezinningsmomenten. Zo is er een viering met Kerstmis, Pasen en het einde van het schooljaar. Het zijn momenten waarop we de leerlingen de kans willen bieden even bij zichzelf en de voorbije periode stil te staan om van daaruit gesterkt weer verder te gaan.

We willen onze leerlingen bewust maken van het leven dat zich buiten onze schoolmuren afspeelt en hen aanmoedigen hun steentje bij te dragen tot een wereld waarin we solidair zijn met elkaar. Regelmatig organiseren we projecten die dit bewustzijn aanscherpen.

Zo hebben we via Plan International Mor, een jongen die in Senegal woont, geadopteerd. We financieren het onderwijs van Mor zodat hij betere kansen krijgt om later z’n toekomst en die van z’n land vorm te geven. Op die manier werken we mee aan de realisatie van een positieve verandering in een kwetsbaar land als Senegal.

De stad Diest voorziet voor alle basisscholen in Groot-Diest opvang in het ‘t Kliekske’. Deze opvang is open vanaf 07.00u ’s ochtends tot de aanvang van de lessen. ’s Avonds kunnen kinderen hier na de lessen terecht tot 19.00u. Kinderen die langer op school blijven, worden met de schoolbus naar dit opvangcentrum gebracht.

Is je kind ingeschreven bij de buitenschoolse opvang die de stad Diest voorziet maar kreeg je nog geen plaats toegekend, dan kan je beroep doen op de naschoolse opvang die wij voor onze leerlingen op school voorzien. Deze opvang is open vanaf 07.45u ’s ochtends en ’s avonds kan je kind er tot 18.00u terecht. ’s Woensdags kan dit tot 14.30u. Tijdens vakantie- en schoolvrije dagen bieden wij geen opvang.

We beschouwen het contact met de ouders als een essentieel onderdeel van ons opvoedingsproject. Drie keer per jaar organiseren we oudercontacten waarin we een open gesprek aangaan over het welbevinden en de evolutie van het kind. Uiteraard staat onze deur gedurende het hele jaar open om zaken te bespreken.

Daarnaast bieden we ouders de mogelijkheid om deel uit te maken van de ouderraad. Hun vergaderingen zijn een prima gelegenheid om andere ouders, leerkrachten en de directie in een open sfeer te ontmoeten en met elkaar over allerlei onderwerpen in dialoog te gaan en betrokken te worden bij de naschoolse activiteiten die we organiseren.